Brillman Optik sedan 1959

Vanliga ögonsjukdomar

Ögat är ett känsligt sinnesorgan och förr eller senare drabbas de flesta äldre människor av någon typ av åldersförändringar. Vanligast är grå starr (cataract) och förändringar på gula fläcken – på vårt språk kallas det åldersrelaterad makuladegeneration eller AMD (age related macular disease). Risken för grön starr (glaucom) ökar med stigande ålder och där spelar ärftlighet en stor roll. Den som har diabetes löper också en högre risk för förändringar på ögonbotten som ökar över tid.

AMD (GULA FLÄCKEN)

Åldersförändringar i ögats gula fläck centralt på näthinnan är en av våra vanligaste folksjukdomar. Det första symtomet är ofta s.k. krokseende. I vissa fall går AMD att behandla med injektioner i ögat.

KATARAKT (GRÅ STARR)

En grumling i ögats lins kallas för grå starr. Sådana grumlingar är vanligast i högre åldrar. Orsaken kan vara långvarig inverkan av starkt solljus, tidigare ögonskada, andra ögonsjukdomar, vissa läkemedel eller andra sjukdomar. Grå starr börjar ofta med bländningsbesvär och dimsyn. Behandlingen utgörs av en för patienten enkel operation. Ögats grumlade lins byts ut mot en klar plastlins inuti ögat.

GLAUKOM (GRÖN STARR)

Glaukom innebär en skada på ögats synnerv, vanligtvis till följd av förhöjt ögontryck. Sjukdomen kan ge successiv inskränkning av synfältet och synnedsättning. Förloppet kan i den flesta fall hävas eller bromsas genom trycksänkande behandling. Glaukom är många gånger ärftigt och högt ögontryck behöver upptäckas i tid.

DIABETES-
RETINOPATI

Diabetesretinopati betyder att kärlen i ögats näthinna blir skadade på grund av diabetes. Det kan leda till synförändringar eller sämre synskärpa.