Brillman Optik sedan 1959

Integritetspolicy

För oss på Fredsgatan Optik är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och bra sätt.  Dina uppgifter sparas när du använder våra tjänster såsom beställning av linser, bokning av synundersökning samt köp i webshop.

• Vi samlar bara in de personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
• Vi skyddar de personuppgifter vi samlat in.
• Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
• Vi informerar berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter om en incident skulle uppstå relaterat till vår behandling av personuppgifter.

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Fredsgatan optik behandlar dina personuppgifter.
Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.

Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Fredsgatan Optik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Fredsgatan Optik samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du använder vår hemsida, när du bokar en synundersökning eller när du kontaktar oss.

Uppgifter som vi kan komma att behandla:

1.När du genomför en synundersökning hos oss

Fredsgatan Optik lyder under patientdatalagen (PDL) och vid en synundersökning så kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med lagen. Det innebär att vi för journal och hanterar uppgifter så som namn, personnummer, hälsotillstånd, planerade och genomförda behandlingar.

Kravet på dokumentation är starkt och det dokumenteras även vem som gjort journalanteckningarna samt när det gjordes. Endast personal med rätt behörighet har tillgång till journalen, för att kunna utföra sitt arbete. Enligt lag måste vi lämna ut vissa journaluppgifter, t.ex. vid prövning om lämplighet för olika typer av körkort. Journaler måste enligt PDL sparas i 10år efter att den senaste journalföringen är gjord.

 

2. När du köper en produkt eller tjänst av oss i webshopen

Personuppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, köpt produkt/tjänst.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt ta betalt för produkten eller tjänsten. Vi behöver även kunna förhålla oss till lagar och förordningar.

Rättslig grund för behandlingen

Avtal samt rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
(Nets är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter som sker i Nets betallösning.)

 

3. När du är i kontakt med oss avseende våra produkter eller tjänster

Personuppgifter

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress.

Ändamålet med behandlingen

För att kunna svara på frågor, erbjuda rätt produkter och tjänster samt tillhandahålla relevant information.

Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse eller samtycke.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

 

4. När du besöker vår hemsida

Personuppgifter

Språkinställningar, webbläsarinställningar, användning av vår webb, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och marknadsföringssystem).

Ändamålet med behandlingen

Tillhandahålla, utföra och förbättra tjänster.

Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

 

5. När du är med på bild eller video

Personuppgifter

Bild, video.

Ändamålet med behandlingen

När du t.ex. besöker ett event kan det förekomma att vi tar bilder och filmar i marknadsföringssyfte.

Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

 

6. När du medverkar som referens eller i ett uttalande

Personuppgifter

Video, bild, namn, uppdrag.

Ändamålet med behandlingen

Marknadsföra och informera om företagets produkter och tjänster exempelvis via intervju.

Rättslig grund för behandlingen

Samtycke.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns.

 

7. När du söker jobb eller uppdrag hos oss

Personuppgifter

Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV.

Ändamålet med behandlingen

Rekrytering samt nödvändig dokumentation.

Rättslig grund för behandlingen

Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter maximalt 2 år med hänvisning till rättslig förpliktelse.

 

8. När du är leverantör åt oss

Personuppgifter

Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer samt annat relevant för uppdraget.

Ändamålet med behandlingen

Säkerställa en fungerande verksamhet.

Rättslig grund för behandlingen

Avtal och rättslig förpliktelse.

Lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?

Vi använder olika leverantörers produkter och tjänster till vår IT-infrastruktur. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Fredsgatan Optik kan även komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt.

Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner.
Fredsgatan Optik kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan de i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Dina rättigheter

Rätt till återkallande av samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.

Frågor och klagomål

Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Fredsgatan Optik, butik@fredsgatanoptik.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.